Evangelisch-Pinkster

De kerkstroming evangelisch-Pinkster is eigenlijk een verzamelterm voor twee afzonderlijke stromingen: het evangelisch christendom en de Pinksterbeweging. De twee zijn zo groot en op zichzelf staand geworden, dat we hem als aparte kerkstroming op deze site vermelden. Het evangelisch christendom en de pinksterbeweging hebben veel overeenkomsten.

Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid.

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel. De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging.

Is deze informatie niet correct?

Rafaelgemeenschap Elburg

Wij bestaan om:

1. God te eren als de enige almachtige God, onze Schepper, onze Vader en Rechter, die Zich openbaart als een liefdevolle, barmhartige en geduldige God, die langzaam is in boosheid en snel in vergeving.

2. Gods liefde aan de wereld bekend te maken, zoals deze geopenbaard is in zijn zoon Jezus Christus, onze gekruisigde, opgestane, verhoogde en spoedig terugkomende Koning.

3. Bewust te leven als een getuigenis en onze maatschappij te dienen in diezelfde liefde en kracht, wetende dat Hij “dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid”.

Is deze informatie niet correct?

EG Rafaël de Rivier

Wij zijn de Evangelische Gemeente Rafaël de Rivier. We komen elke zondag om 10.30 uur samen in het Auriscollege, Malmöpad 60 in Rotterdam.

Onze samenkomsten worden gekenmerkt door enthousiaste zang en muziek, gebed en een uitdagende, praktische boodschap. Ze duren ongeveer 1,5 uur. Daarna is er uitgebreid tijd voor koffie en aandacht voor elkaar.

Wij hebben onze missie samengevat in het volgende mission statement:
Wij willen met passie God aanbidden, met toewijding Gods doel voor ons leven nastreven en met bewogenheid onze medemens bij Jezus brengen.

Is deze informatie niet correct?

Baptistengemeente Vriescheloo, De Wegwijzer

Elke zondagochtend om 10.00 uur worden, onder begeleiding van een wisselende muziekteams, gemakkelijk zingbare liederen gezongen, er wordt verteld over de activiteiten en het wel en wee van de gemeente.

Ook wordt er in een klein half uur een Bijbelgedeelte uitgelegd met praktische voorbeelden, vaak met behulp van een PowerPoint presentatie.

Na de dienst is er gelegenheid koffie of thee te drinken en kan er nagepraat worden over wat er gezongen en gezegd is.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evangelisch-Pinkster